Happy Vaisakhi 2014

Happy Vaisakhi

Happy Vaisakhi

ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾ ਨੂਂ ਲੱਖ – ਲੱਖ ਵਾਧਾਈੰਆ ਹੋਵਣ ਜੀ
Vaisakhi Dian Aap Nu Te Aap Ji De Samuchey Parivar Nu lakh Lakh Vadhaiyan Hon Jee
Waheguru Ji Sab Da Bhala Karan

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh
ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇਹ

Happy Vaisakhi 2013

Vaisakhi

Vaisakhi

ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾ ਨੂਂ ਲੱਖ – ਲੱਖ ਵਾਧਾਈੰਆ ਹੋਵਣ ਜੀ
Vaisakhi Dian Aap Nu Te Aap Ji De Samuchey Parivar Nu lakh Lakh Vadhaiyan Hon Jee
Waheguru Ji Sab Da Bhala Karan

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh
ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤੇਹ