Happy New Year 2015

Happy New Year Sikh

Happy New Year 2015

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਿਆ ਲਖ ਲਖ ਵਾਧਇਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ
Aap Ji Nu Te Aap Ji De Sare Parivar Nu Nave Saal Diya Lakh Lakh Vadaiya Hovan Ji
– Happy New Year 2015

Comments

comments